Organizing Committees

Scientific Organizing Committee (SOC)

Chair: V.F. Zabolotny  (Ukraine), V.M. Efimenko (Ukraine)
Vice-chairs: O.V. Mozghovyi (Ukraine), R.Ya. Belevtsev (Ukraine), A.A. Valter (Ukraine)

Committee Members:
S.M. Andrievsky (Ukraine), L.F. Chernogor (Ukraine), A. Guliev (Azerbaijan), O.V. Ivanova (Slovak Republic), V.N. Kryvodubsky (Ukraine), D.F. Lupishko (Ukraine), S.V. Podolyanchuk (Ukraine), A.P. Vidmacenko (Ukraine), O.O. Zheleznyak (Ukraine)

Local Organizing Commitee (LOC)

Chair: O.V. Mozghovyi
Vice-chairs: V.P. Dumenko
Secretary: O.S. Ksedzova
Committee Members:
I.V. Lukyanyk, V.O. Ponomarenko, A.M. Mozgova, A.I. Bilyuk, M.O. Moklyuk, O.V. Kuzmynsky