Organizing Committees

Scientific Organizing Committee (SOC)

Chair: V.F. Zabolotny  (Ukraine)
Vice-chairs: R.Ya. Belevtsev (Ukraine), A.A. Valter (Ukraine), Mozgovy (Ukraine)

Committee Members:
S.M. Andrievsky (Ukraine), A. Guliev (Azerbaijan), V.M. Efimenko (Ukraine), O.O. Zheleznyak  (Ukraine), V.N. Kryvodubsky (Ukraine), V. G. Kruchynenko (Ukraine), D.F. Lupishko (Ukraine), S.V. Podolyanchuk (Ukraine), Kh. Ibadinov (Tajikistan), L.F. Chernogor (Ukraine)

Local Organizing Commitee (LOC)

Chair: Mozgovy (Ukraine)
Vice-chairs: O.V. Kuzmynsky (Ukraine)
Secretary: V.O. Demkova
Committee Members:
A.I. Bilyuk, M.V. Didovyk, V.P. Dumenko, N.S. Kravchuk, A.M. Mozgova, V.O. Ponomarenko, V.I. Solonenko